Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky na webu www.samasobesefem.cz souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1) Obecná ustanovení

1. Poskytovatelem služeb provozovaných na webu www.samasobesefem.cz je společnost Women’s Business Institute s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 04374801, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 246622 jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).

2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku na webu www.samasobesefem.cz (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”)

2) Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu knihy stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

2. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

3) Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.samasobesefem.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.samasobesefem.cz.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě.

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.samasobesefem.cz společnosti Women’s Business Institute s.r.o., a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

4) Smluvní pokuta

Pokud Kupující nezaplatil Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

5) Způsob a forma platby

1. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou Kupujícím jako email, který kupující uvedl v objednávce a vyplnil jej v objednávkovém formuláři jako email kontaktní.

2. Způsob platby Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

3. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International

b) Online platebním tlačítkem s předvyplněným platebním příkazem: Raiffaisen Bank, Komerční banka, mBank, Fio, Platba24

c) Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffaisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, Sberbank, LBBW, Zuno, Citibank

3. Forma platby Kupující má možnost platby:

a) Platba jednorázová. Kupující uhradí kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 5 dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).

6) Způsob a cena doručení

Zboží bude Kupujícímu zasláno po úhradě Kupní ceny a poštovného v plné výši.

1. Při zasílání po České republice Možnosti zaslání a ceny poštovného

a) Prostřednictvím České pošty: i. Cena za doručení knihy při platbě kartou nebo převodem je 120 Kč vč. DPH ii. Cena za doručení knihy při platbě na dobírku je 120 Kč + 45 Kč za službu dobírky, tedy 165 Kč vč. DPH

2. Při zasílání do zahraničí mimo Slovenska se cena řídí dle platného tarifu České pošty - viz kalkulátor zásilky

7) Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel má povinnost po úhradě Kupní ceny v plné výši a poštovného zaslat Kupujícímu produkt, a to do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele

2. Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté emailové adresy a telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou.

8) Možnost odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany Kupujícího Kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od data prodeje, a to bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout písemně nebo prostřednictvím emailu info@alexandrajohn.cz. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Kupující je při odstoupení od smlouvy povinen vyplnit formulář Odstoupení od kupní smlouvy a doručit ho Prodávajícímu společně s kopií pořizovacího daňového dokladu. Formulář Odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení zde », můžete přiložit k vrácenému zboží, popř. předem zaslat na emailem info@alexandrajohn.cz. Kupující je povinen doručit vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu Prodávajícího.

Adresa pro vrácení zboží: MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o. Krakovská 9 110 00 Praha 1 Kupující je povinen vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Vrácení peněz Kupující má nárok na vrácení kupní ceny zboží buď složenkou, nebo převodem na bankovní účet, který Kupující uvedl ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Ze strany prodávajícího Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (tzv. zrušit objednávku nebo její část) do okamžiku dodání zboží Kupujícímu. K odstoupení od smlouvy

Prodávající obvykle přistoupí jen ve výjimečných případech, kterými jsou zejména:

· skutečnost, že zboží již není dostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena

· není možné zkontaktovat se s Kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo doručovací či emailová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.).

V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

9) Reklamační řád

Reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.samasobesefem.cz se Prodávající řídí platnými právními předpisy České republiky.

Záruční doba

a) Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetím zboží Kupujícím

b) Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží (výrobní vady)

c) Výměnu nebo odstranění vad zboží v záruční době zajistí Prodávající na svůj náklad, přičemž případnou opravu zboží zajistí prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých.

Oznámení vady a vyřízení reklamace

a) Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady u Prodávající v záruční době, jinak tato práva zanikají, a to pouze písemným oznámením prostřednictvím emailu na adrese info@alexandrajohn.cz spolu s řádně vyplněným Reklamačním formulářem, který je ke stažení zde ».

b) Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadu zboží zjistil. Spolu s oznámením o reklamaci a vyplněním Reklamačního formuláře je Kupující povinen předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

c) Kupující je povinen při převzetí zboží toto bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nemá zjevné vady.

d) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po jeho předání Kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

e) Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména:

· vadné zboží (např.: chybějící listy u knihy atp.)

· záměna objednaného zboží e) Reklamační formulář je možné zaslat · emailem na adrese info@alexandrajohn.cz

· doporučeným dopisem na adresu: MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 9, 110 00 Praha 1

f) Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o rozhodnutí reklamace zpravidla do 3 pracovních dní, a to emailem nebo telefonicky.

g) Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne převzetí oznámení o reklamaci. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

h) Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se reklamace bude vedena prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@alexandrajohn.cz, v případě Prodávajícího, a v případě Kupujícího na emailové adrese uvedené v objednávce.

i) Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je dále povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení případné opravy a doby jejího trvání, nebo Kupujícímu písemně odůvodnit zamítnutí reklamace.

j) Pokud se Prodávající rozhodne vyřídit reklamaci zboží uplatněnou Kupujícím vrácením reklamovaného zboží Prodávajícímu a kupní ceny Kupujícímu, je Kupující povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy obdržel výše uvedenou informaci od Prodávajícího. Prodávající je poté povinen do 14 dnů ode dne převzetí vráceného zboží vrátit Kupujícímu kupní cenu. Obdobně se postupuje v případě řešení reklamace výměnou zboží. Pokud ve výše uvedených případech Kupující nevrátí reklamované zboží.

Prodávajícímu ve zmíněné čtrnáctidenní lhůtě, považuje se tato skutečnost za zpětvzetí reklamace Kupujícím.

10) Doprava reklamovaného zboží

a) V případě reklamace objednávek s osobním odběrem reklamace probíhá přímo na výdejním místě, kde byla objednávka vyzvednuta. Reklamované zboží (včetně účtenky či její kopie) kupující dopraví na toto výdejní místo.

b) Kupující doručí reklamované zboží (včetně kopie faktury a vyplněným Reklamačním formulářem) osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Adresa pro reklamace: MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o. Krakovská 9 110 00 Praha 1

c) Dopravu reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. V případě uznání reklamace může požádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží. Opravené nebo vyměněné zboží Prodávající zašle Kupujícímu zpět na vlastní náklady.

11) Reklamace dopravy zboží

a) Předmět kupní smlouvy (zboží) je kupujícímu doručováno prostřednictvím externího dopravce (Česká pošta s.p.).

b) Kupující je povinen zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, vždy přímo před dopravce při jejím převzetí. V případě, že je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozen (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atd.) či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě (vhodné je pořídit také fotodokumentaci).

c) V případě jakýchkoliv problémů s dopravce, je nutné kontaktovat Prodávajícího na emailu info@alexandrajohn.cz. V podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na Kupujícího. Do předmětu emailu se doporučuje uvést „stížnost na dopravce“.

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 24.6.2020 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn.