Kniha Sama sobě šéfem - obchodní podmínky

Zaplacením objednávky na webu www.samasobesefem.cz souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb provozovaných na webu www.samasobesefem.cz je společnost Women’s Business Institute s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 04374801, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 246622 jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).
1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku na webu www.samasobesefem.cz (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”).

2. Práva a povinnosti Uživatele
2.1. Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu knihy stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou nebo online bankovním převodem).
2.2.Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10–Ochrana autorských práv.

3. Objednávka
3.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese  www.samasobesefem.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.samasobesefem.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě – knihu Sama sobě šéfem. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce  www.samasobesefem.cz společnosti Women’s Business Institute s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

4. Kupní cena, faktura
4.1. Cena knihy Sama sobě šéfem činí 297, - Kč včetně DPH. Uvedená cena je bez poštovného a balného.
4.2. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení  knihy. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou Kupujícím jako email, který kupující uvedl v objednávce a vyplnil jej v objednávkovém formuláři jako email kontaktní.

5. Způsob a forma platby
5.1. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
5.2. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International
b) Online bankovním převodem: Fio banka, Komerční banka, Raifeissen Bank, mBank a Platba24.
c) Klasickým bankovním převodem.

6. Způsob a cena doručení
Zboží bude Kupujícímu zasláno po úhradě Kupní ceny a poštovného v plné výši.
6.1. Při zasílání po České republice
a) Prostřednictvím České pošty: Cena za doručení knihy při platbě kartou nebo převodem je 95 Kč vč. DPH.
6.2. Při zasílání na Slovensko
a) Cena za doručení knihy při platbě kartou nebo převodem je 4 EUR.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele
7.1. Poskytovatel má povinnost po úhradě Kupní ceny v plné výši a poštovného zaslat Kupujícímu knihu Sama sobě šéfem, a to do 10 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele.
7.2 Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté emailové adresy a telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou.

8. Možnost odstoupení od kupní smlouvy
8.1 Ze strany Kupujícího
a) Kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od data prodeje, a to bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout písemně nebo prostřednictvím emailu info@alexandrajohn.cz. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
b) Kupující je při odstoupení od smlouvy povinen vyplnit formulář Odstoupení od kupní smlouvy a doručit ho Prodávajícímu společně s kopií pořizovacího daňového dokladu. Formulář Odstupení od kupní smlouvy je ke stažení zde », můžete přiložit k vrácenému zboží, popř. předem zaslat na emailem info@aleandrajohn.cz.
Kupující je povinen doručit vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Adresa pro vrácení zboží: MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 9, 110 00 Praha 1.
Kupující je povinen vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
c) Vrácení peněz
Kupující má nárok na vrácení kupní ceny zboží buď složenkou, nebo převodem na bankovní účet, který Kupující uvedl ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu nejpozději do 30 dnů od doručení zboží.

8.2. Ze strany prodávajícího
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (tzv. zrušit objednávku nebo její část) do okamžiku dodání zboží Kupujícímu. K odstoupení od smlouvy Prodávající obvykle přistoupí jen ve výjimečných případech, kterými  jsou zejména:
a) skutečnost, že zboží již není dostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena
b) není možné zkontaktovat se s Kupujícím (chybně uvedená doručovací či emailová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.). V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody odalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

9. Reklamační řád
9.1. Reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.samasobesefem.cz se Prodávající řídí platnými právními předpisy České republiky.
9.2. Záruční doba
Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetím zboží Kupujícím. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží (výrobní vady). Výměnu nebo odstranění vad zboží v záruční době zajistí Prodávající na svůj náklad, přičemž případnou opravu zboží zajistí prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých.
9.3 Oznámení vady a vyřízení reklamace
a) Kupující je povinen uplatnit práva zodpovědnosti za vady u Prodávající v záruční době, jinak tato práva zanikají, a to pouze písemným oznámením prostřednictvím emailu na adrese info@alexandrajohn.cz spolu s řádně vyplněným Reklamačním formulářem, který je ke stažení zde ». Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadu zboží zjistil. Spolu s oznámením o reklamaci a vyplněním Reklamačního formuláře je Kupující povinen předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou
reklamovány.
b) Kupující je povinen při převzetí zboží toto bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nemá zjevné vady.
c) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po jeho předání Kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.
d) Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména: vadné zboží (např.: chybějící listy u knihy atp.), záměna objednan ého zboží
e) Reklamační formulář je možné zaslat: emailem na adrese info@alexandrajohn.cz, doporučeným dopisem na adresu: MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 9, 110 00 Praha 1.
f) Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o rozhodnutí reklamace zpravidla do 3 pracovních dní, a to emailem nebo telefonicky.
g) Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne převzetí oznámení o reklamaci. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
h) Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se reklamace bude vedena prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@alexandrajohn.cz, v případě Prodávajícího, a v případě Kupujícího na emailové adrese uvedené v objednávce.
i) Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je dále povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení případné opravy a doby jejího trvání, nebo Kupujícímu písemně odůvodnit zamítnutí reklamace.
j) Pokud se Prodávající rozhodne vyřídit reklamaci zboží uplatněnou Kupujícím vrácením reklamovaného zboží Prodávajícímu a kupní ceny Kupujícímu, je Kupující povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy obdržel výše uvedenou informaci od Prodávajícího. Prodávající je poté povinen do 14 dnů ode dne převzetí vráceného zboží vrátit Kupujícímu kupní cenu. Obdobně se postupuje v případě řešení reklamace výměnou
zboží. Pokud ve výše uvedených případech Kupující nevrátí reklamované zboží Prodávajícímu ve zmíněné čtrnáctidenní lhůtě, považuje se tato skutečnost za zpětvzetí  reklamace Kupujícím.
9.4 Doprava reklamovaného zboží
a) Kupující doručí reklamované zboží (včetně kopie faktury a s vyplněným Reklamačním formulářem) poštou na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Adresa pro reklamace: MERIGLOBE ADVISORY HOUSE s.r.o., Krakovská 9, 110 00 Praha 1.
b) Dopravu reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. V případě uznání reklamace může požádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží. Opravené nebo vyměněné zboží Prodávající zašle Kupujícímu zpět na vlastní náklady.
9.5. Reklamace dopravy zboží
a) Předmět kupní smlouvy (zboží) je kupujícímu doručováno prostřednictvím externího dopravce (Česká pošta s.p.).
b) Kupující je povinen zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, vždy přímo před dopravce při jejím převzetí. V případě, že je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozen (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atd.) či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě (vhodné je pořídit také fotodokumentaci).
c) V případě jakýchkoliv problémů s dopravce, je nutné kontaktovat Prodávajícího na emailu info@alexandrajohn.cz. V podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na Kupujícího. Do předmětu emailu se doporučuje uvést „stížnost na dopravce“.

10. Ochrana autorských práv
10.1. Kniha Sama sobě šéfem je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce knihy Sama sobě šéfem, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
11.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
11.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
11.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu) na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.
11.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 01.02. 2018. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.